De Badgast

inhoudsopgave:
1 Definities · 2 Algemeen · 3 Aanbiedingen en offertes · 4 Totstandkoming van de overeenkomst · 5 Wijziging van de overeenkomst  · 6 Intellectuele eigendomsrechten · 7 Uitvoering van de overeenkomst · 8 Verplichtingen van de klant · 9 Teruggave ter beschikking gestelde zaken · 10 Bouwmaterialen · 11 Garantie · 12 Annuleringen · 13 Leveringstermijnen  ·  14 Oplevering · 15 Prijswijzigingen · 16 Betalingen · 17 Aansprakelijkheid en verjaring · 18 Vrijwaring · 19 Risico-overgang · 20 Overmacht · 21 Ontbinding · 22 Geheimhouding · 23 Monsters en modellen · 24 Slotbepalingen

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. De Badgast: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; De Badgast gevestigd aan de Damstraat 107 te Roosendaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 20133632;

b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie De Badgast goederen levert en/of werkzaamheden verricht, dan wel met wie De Badgast een overeenkomst aangaat of met wie De Badgast in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen De Badgast en de klant.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Badgast en de klant waarop De Badgast deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met De Badgast, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Badgast en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 De door De Badgast opgegeven prijzen zijn exclu­sief transportkosten, omzetbelasting, invoer­rechten en andere heffingen en/of belastingen van over­heidswege.
3.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.3 De door De Badgast gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening van de offerte. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan De Badgast opgegeven maten, eisen, specificaties en andere gegevens waarop De Badgast haar aanbieding baseert.

3.4 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door De Badgast gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.5 Wordt een opdracht gegeven zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze ongeacht in het verleden gemaakte offertes of in het verleden berekende prijzen tegen de ten tijde van de uitvoe­ring van de overeenkomst geldende prijs uitgevoerd.

3.6 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is De Badgast daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht De Badgast niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.8 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.9 Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, aanbiedingen, folders, publicaties, afbeeldingen en tekeningen binden De Badgast niet.

3.10 Indien De Badgast aanzienlijke kosten heeft moeten maken om een aanbieding uit te brengen en mits dit door haar aan de klant vooraf kenbaar is gemaakt, is De Badgast gerechtigd de daarmee gepaard gaande kosten aan de klant in rekening te brengen, ook indien geen over­eenkomst tot stand is gekomen.

3.11 De Badgast heeft het recht om onder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren.

3.12 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden goederen. Wijzigingen in constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en/of esthetische uitvoering van de opdracht, verplichten De Badgast niet tot enige vergoeding en geven de klant niet het recht betaling van het factuurbedrag op te schorten.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat de klant deze schriftelijk of elektronisch heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat De Badgast feitelijk begint met de uitvoering.

4.2 De Badgast is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de overeenkomst, alvorens de klant de opdrachtbevestiging voor akkoord aan De Badgast heeft geretourneerd.

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Badgast zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien De Badgast bij eventuele nabestellin­gen en/of wijziging van de overeenkomst nieuwe tekenin­gen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, kunnen de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant komen.

5.4 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal De Badgast de klant hierover van tevoren inlichten.
5.5 In afwijking van lid 3 en 4 van dit artikel zal De Badgast geen meerkosten in rekening brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan De Badgast kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Elk intellectueel eigendomsrecht waar het door De Badgast aan klant verstrekte gegevens betreft, verblijft bij De Badgast. Het is aan de klant niet toegestaan om dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren.

6.2 Al datgene dat in het kader van een offerte en/of een opdracht door De Badgast wordt verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom, en dient op een eerste verzoek van De Badgast onverwijld door de klant te worden geretourneerd.

 

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

7.1 Alle verbintenissen van De Badgast voortvloeiend uit een overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen.

7.2 De Badgast is verplicht de gegeven opdrachten uit te voeren overeenkomstig datgene dat in de overeenkomst is bepaald.

7.3 Aan De Badgast opgedragen werkzaamheden en door De Badgast uit te voeren leveranties zijn strikt beperkt tot datgene dat De Badgast en de klant zijn overeengekomen.

7.4 In afwijking van het in lid 3 van dit artikel bepaalde kunnen De Badgast en de klant nadien overeenkomen dat er meer, dan wel minder, zal worden uitgevoerd en/of geleverd dan oorspronkelijk tussen hen was overeengekomen. Het meerdere zal dan door De Badgast aan de klant in rekening worden gebracht. Het mindere zal niet worden berekend, dan wel worden verrekend.

7.5 De Badgast zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
7.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Badgast het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7.7 Derden die De Badgast heeft ingezet (mede) ter uitvoering van de overeenkomst kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid jegens de klant een direct beroep op deze algemene voorwaarden doen. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7.8 Voor zover daarop van toepassing aanvaardt De Badgast een aan haar gegeven opdracht onder het voorbehoud dat de met betrekking daarop vereiste vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc., tijdig, dat wil zeggen voordat er door De Badgast begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, zijn verleend.
7.9 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan De Badgast de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

 

Artikel 8 Verplichtingen van de klant

8.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Badgast aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Badgast worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Badgast zijn verstrekt, heeft De Badgast het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

8.2 De klant dient ervoor zorg te dragen dat De Badgast tijdig, dat wil zeggen voordat er door De Badgast begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, de beschikking heeft over:

a. alle met betrekking tot een gegeven opdracht vereiste, vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc.;

b. de locatie waar De Badgast werkzaamheden zal moeten uitvoeren, welke alsdan geheel ontruimd zal moeten zijn;

c. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van de bouwmaterialen en werktuigen etc., alles op aanwijzing van De Badgast;

d. water en elektriciteit en alle redelijke benodigdheden welke voor een goede uitvoering van het werk nodig zijn;

e. alle gegevens, waaronder tekeningen, aangaande al datgene dat zich in, en/of op, en/of aan, en/of onder de locatie bevindt, zoals kabels, leidingen, buizen etc.

8.3 De klant stelt het genoemde in lid 2 van dit artikel om niet aan De Badgast ter beschikking.

8.4 De klant dient De Badgast op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang te geven tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;

8.5 De klant dient ervoor zorg te dragen dat voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (bouw)afval.

8.6 De klant dient ervoor te zorgen, dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van De Badgast of door hem ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door De Badgast uit te voeren werk daardoor geen vertraging ondervindt.

8.7 Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de klant hiervoor aansprakelijk.

8.8 Voor zover de klant verantwoordelijk is voor vertragingen bij het begin en tijdens het uitvoeren van de door De Badgast in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden, is de klant jegens De Badgast aansprakelijk voor de door haar geleden en te lijden schade.

8.9 Indien de door of namens de klant gegeven of bevestigde afmetingen op basis waarvan De Badgast­ de door haar te leveren goederen met toebehoren heeft vervaardigd, niet overeenkomen met de werke­lijke afmetingen, rekening houdend met de in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging opgenomen tolerantie, heeft De Badgast recht op betaling door de klant van alle kosten van de aanpassing van de door De Badgast te leveren goederen. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klant De Badgast alle door haar ter zake gemaakte kosten zoals arbeidsloon en materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dit geval zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

8.10 Indien door De Badgast of door De Badgast ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

8.11 De klant staat De Badgast toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

 

Artikel 9 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

9.1 Indien De Badgast aan de klant bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de klant gehouden het terbeschikkinggestelde binnen 8 dagen na de oplevering in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
9.2 Indien de klant, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, in gebreke blijft met de onder lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft De Badgast het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de klant te verhalen.

 

Artikel 10 Bouwmaterialen

10.1 De Badgast zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken bouwmaterialen aangaat, gebruik maken van bouwmaterialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.

10.2 Een geringe afwijking in een eigenschap van een bouwmateriaal, welke dan ook, zal door de klant geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende bouwmateriaal.

10.3 De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan de klant heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouw­materialen worden door De Badgast afgevoerd, onvermin­derd de aansprakelijkheid van de klant.

10.4 Voor de aangevoerde bouwmaterialen draagt de klant het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop deze bouwmaterialen op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de klant verblijven.

 

Artikel 11 Garantie

11.1 Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht De Badgast zich die zaken - te zijner keuze - kosteloos te repareren dan wel te vervangen.

11.2 De Badgast garandeert gedurende een periode van 2 jaar te rekenen vanaf de datum van eerste oplevering de deugdelijkheid van door De Badgast uitgevoerde installaties, bouwkundige werkzaamheden en tegelwerkzaamheden. Deze garantie komt de klant toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de klant toekent.
11.3 Op van derden betrokken materialen of goederen wordt door De Badgast niet meer garantie gegeven dan aan haar door haar leverancier wordt gegeven.

11.4 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:

a. normale slijtage;

b. onoordeelkundig gebruik;

c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;

e. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;

f. schade veroorzaakt door derden;

g. gebreken van bouwkundige aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond;

h. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

11.5 De klant is verplicht zo spoedig mogelijk na de constatering van een gebrek De Badgast daarvan schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen.


Artikel 12 Annuleringen

In het geval dat de klant een aan De Badgast gegeven opdracht annuleert, zal de klant alle reeds door De Badgast in het kader van de opdracht gemaakte kosten (aanschaf grondstoffen, materialen, loonbetalingen, etc.) hebben te vergoeden.

 

Artikel 13 Leveringstermijnen

13.1 De door De Badgast opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

13.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering en/of oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan De Badgast slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.

13.3 In het geval dat een door De Badgast met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

13.4 Alle vervoers- en leveringskosten zijn voor rekening van de klant, en mogen door De Badgast aan de klant in rekening worden gebracht.

 

Artikel 14 Oplevering

14.1 Een door De Badgast uitgevoerd werk, dan wel project, wordt geacht door De Badgast aan de klant te zijn opgeleverd op het tijdstip dat zij aan de klant te kennen geeft dat het betreffende werk, dan wel project, gereed is, dan wel op het tijdstip dat de klant het betreffende werk, dan wel project, in gebruik heeft genomen.

14.2 De klant wordt geacht direct na oplevering van een werk, tot de inspectie daarvan over te gaan, en daaraan geconstateerde gebreken terstond aan De Badgast te melden.

14.3 Na melding zoals verwoord in lid 2 van dit artikel is De Badgast verplicht om het gebrek te verhelpen, onverminderd het recht van De Badgast om zich te beroepen op overmacht.

14.4 De klant is verplicht De Badgast de gelegenheid te geven het gebrek te verhelpen.

14.5 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal De Badgast slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 15 Prijswijzigingen

Indien er een prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de klant die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij De Badgast:

- alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren;

- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op De Badgast rustende verplichting ingevolge de wet.

 

Artikel 16 Betalingen

16.1 De klant voldoet 50% van het factuurbedrag voordat De Badgast begint met het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

16.2 Het resterende factuurbedrag voldoet de klant bij de oplevering van het werk.

16.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door De Badgast aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

16.4 Indien betaling van het factuurbedrag niet binnen 14 dagen is verricht, zal De Badgast de op dat moment geldende wettelijke rente in rekening brengen tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan De Badgast de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale factuurbedrag en wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

16.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van De Badgast op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 17 Aansprakelijkheid en verjaring

17.1 De Badgast kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

17.2 De Badgast is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, indien de klant zijn verplichtingen welke volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet naar behoren is nagekomen.

17.3 De Badgast is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen van de klant, veroorzaakt door verborgen omstandigheden en/of goederen achtergelaten door de klant voor de aanvang van de door De Badgast te verrichten werkzaamheden.

17.4 Tenzij deze afwijkingen voor De Badgast kenbaar behoorde te zijn, is De Badgast niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend of te wijten aan afwijkingen in het onroerend goed van de klant, zoals, maar zeker niet beperkt tot, scheurvorming in betegelde muren welke zijn ontstaan door het scheuren van achterliggende wanden.

17.5 De Badgast is niet aansprakelijk voor scheur- en/of gatvorming welke tijdens het verhakken van leidingen is ontstaan aan de achterzijde van een muur en De Badgast kan aantonen dat deze scheur- en/of gatvorming veroorzaakt is door een voorafgaande reparatie.

17.6 De Badgast is niet aansprakelijk voor scheurvorming aan achterzijden van wanden waar tegels afgehakt worden, welke is veroorzaakt doordat het cement tussen metselstenen tijdens de bouwfase van de woning te snel is gedroogd en de metselstenen derhalve los op elkaar liggen.

17.7 De Badgast is niet aansprakelijk voor het werken en/of uitzetten van deuren e.d. hetgeen veroorzaakt is doordat bij een renovatie, door bijvoorbeeld stucwerkzaamheden, vocht is vrijgekomen.

17.8 De Badgast is niet aansprakelijk voor schade, welke dan ook, doordat de aardingsinstallatie van de klant niet voldoet aan de huidige norm.

17.9 De Badgast is slechts op de vergoeding van een schade, welke dan ook, en door welke oorzaak dan ook, aan te spreken voor zover een schade het bedrag waarvoor zij zich voor schade heeft verzekerd niet te boven gaat.

17.10 De eventuele aansprakelijkheid van De Badgast voor gebreken welke betrekking hebben op de geleverde materialen, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs.

17.11 De Badgast is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door sanitair en kranen die niet door haar of door haar leverancier zijn geleverd.

17.12 De Badgast is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade, van welke aard ook, doordat De Badgast is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Badgast kenbaar behoorde te zijn.

17.13 De Badgast is nimmer gehouden tot het vergoeden van gevolgschade, door welke gebeurtenis een dergelijke schade dan ook is ontstaan.

17.14 Indien De Badgast materiaal of gereedschappen uitleent aan derden, aanvaardt De Badgast geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de gebruiker, aan wie het materiaal en/of gereedschap is uitgeleend.

17.15 De klant is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die De Badgast tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de klant heeft opgeslagen.

17.16 De Badgast aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van De Badgast in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

17.17 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Badgast of haar ondergeschikten.

17.18 Alle aanspraken jegens De Badgast die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij De Badgast zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 

Artikel 18 Vrijwaring

De klant vrijwaart De Badgast voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan De Badgast toerekenbaar is. Indien De Badgast uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden De Badgast zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is De Badgast, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Badgast en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de klant.

 

Artikel 19 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 20 Overmacht

20.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van De Badgast liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van materialen, verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren van goederen aan De Badgast door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van De Badgast of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van De Badgast of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

20.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal De Badgast niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering, zoals overeengekomen, zal de overeenkomst beschouwd worden als geannuleerd, dan wel als te zijn ontbonden. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel De Badgast als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

20.3 Voor zover De Badgast ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Badgast gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst is.

 

Artikel 21 Ontbinding

21.1 De Badgast is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

21.2 Voorts is De Badgast bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

21.3 De Badgast is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst De Badgast ter kennis is gekomen, omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

Artikel 22 Geheimhouding

22.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
22.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak De Badgast gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en De Badgast zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Badgast niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

22.3 Een klant is verplicht er zorg voor te dragen dat geen enkel gegeven van door De Badgast bij de uitvoering van de opdracht gebruikte materialen en goederen, alsmede van door De Badgast ten behoeve daarvan gebruikte tekenen, in woord of geschrift, of op welke wijze dan ook, aan een derde bekend wordt. Het is met name niet toegestaan om kopieën te maken van een door De Badgast opgestelde offerte en de daarbij behorende bescheiden.

22.4 De Badgast behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 23 Monsters en modellen

Is aan de klant een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het op te leveren werk daarmee zal overeenstemmen.

 

Artikel 24 Slotbepalingen

24.1 De Badgast behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. De Badgast zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.

24.2 Indien de klant de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de klant.

24.3 De Badgast en de klant zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
24.4 Op elke overeenkomst tussen De Badgast en de klant is Nederlands recht van toepassing.